Доктор Десислава Иванова
Психолог в Благоевград

За Д-р Иванова

 

   

Десислава Иванова е доктор по психология, психолог и психотерапевт

Работи с последствията от изолирани или комплексни травми и емоционални затруднения

Със случаи на тревожност, тревожно-депресивни състояния, с личностови разстройства и др.проблематика

   Консултира и хора, които в определен момент от живота си имат нужда от подкрепа, за да „намерят отново пътя“ към своето балансирано съществуване

Това може да е следствие от неразрешен вътрешноличностен или междуличностен конфликт

от неактивирани ресурси за справяне

от тъга, гняв  или от загуба на доверието в себе си или в близък човек, проблематика с деца и др.

 

Д-р Иванова има специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт, както и в работата с лица с полизависимости (комбинирана употреба на различни психоактивни вещества, алкохол, хазарт и др.)

Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“ 

Член на Дружеството на психолозите в България

Регистриран правоспособен психолог – психотерапевт

 No BG – RP: 101116 в Публичния регистър на психолозите 

Член на Международната асоциация по приложна психология - International Association of Applied Psychology (IAAP)

Индивидуален идентификационен номер/ Member  ID: 6574 

  Член на Българското общество по Схема терапия (БОСТ)

Заместник председател на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите  

Председател на Училищното настоятелство към Осмо COУ “Арсени Костенцев” Благоевград 

 

Основни квалификации и компетенции:  

                                   Обучена в когнитивно-поведенческа психотерапия

Работи под супервизията на д-р Петър Василев (акредитиран обучител към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, когнитивно-поведенчески терапевт и супервизор); 

Еmdr терапевт - под супервизията на Д-р Уди Орен (оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA); 

 Сертифицирана да прилага методиката ЕВРО ASI (Addiction Severity Index)  — индекс за оценка тежестта на зависимост. Също така е обучител на професионалисти от помагащите професии за коректното използване на ЕВРО ASI  в практиката (преминато обучение с лектор: д-р BjÖrn Sallmén, Дания);

Обучена  в мотивационно интервюиране  от Д-р Игор Куценок, професор по психиатрия и директор на центъра по зависимости и зависими поведения в Калифорнийски университет Сан Диего; 

Преминала  140 часа обучение по системна фамилна терапия (обучител: Проф. Бранко Гачич основател на Белградския институт по фамилна терапия, член на Американската Академия по фамилна терапия).

Обучена в Майндфулнес и практики за медитация от Ив Вотие-Фрейман, психотерапевт, супервайзор и обучител, президент на Асоциацията по клинична енергийна психология, съосновател и ко-директор на Европейския институт за обучение в областта на психотерапията - https://www.iepra.com/

Обучава се в Схема терапия при д-р Алп Караосманоглупрезидент на

 Международното общество по Схема терапия - https://schematherapysociety.org/ 

 Д-р Десислава Иванова има над 50 публикации (самостоятелно и в съавторство) в реферирани български и международни издания. 

Автор е на монографията "Консултиране и психотерапия на съзависимостта"

Съавтор на сборника „Афективни разстройства и алкохолизъм”

Участва с доклади, разглеждащи актуални психологически и психотерапевтични феномени  в национални и международни форуми